Kvalite & Miljö

StorStockholms Bygg & Entreprenad arbetar i sin verksamhet för ett långsiktigt samt varaktigt kvalitets- & miljöarbete. Hos oss är det viktigt att alla inblandade såsom leverantörer, beställare och kunder föredrar produkter med minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan utan att varken kvalitet eller hållbarhet påverkas. Hos oss går god kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan hand i hand.

Vår Miljö- och Kvalitetspolicy

Vår verksamhet består av; bygg entreprenader, projektering, service och underhållsarbeten. Det betyder att naturresurser såsom materia och energi förbrukas. Vår policy är att StorStockholms Bygg & Entreprenad AB aktivt ska delta i arbetet för en hållbar utveckling för att tillgodose nuvarande och kommande generationers rätt till en god miljö. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och kvaliteten.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. På så sätt skapar vi en grund för ett förebyggande miljöarbete.
  • Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Kompetensutvecklingen syftar till att ge en tillräcklig kunskapsbas för att kunna utföra uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt samt få kunskap om vilka konsekvenser personalens aktiviteter kan få på miljö och kvalitet.
  • Vi ska genom en ständig dialog sträva efter att kunder och samarbetspartners känner tilltro och trovärdighet till vårt miljö- och kvalitetsarbete. Det innebär till exempel att vi ska vara observanta med materialinköp så att vi minskar risken att använda olämpliga material.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och följa myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav, som vi berörs av som en miniminivå.

StorStockholms Bygg & Entreprenad AB

Denny Johansson, VD

Ring nu! 070-495 78 08